YRITYKSILLE

KUPLIAN RATKAISUKESKEISET PALVELUT YRITYKSILLE

 

Jos yrityksessä on monta työntekijää, on siellä monta erilaista persoonaa, monia erilaisia odotuksia ja tarpeita sekä monia eri tapoja toimia. Miten kaikki saadaan pelaamaan yhteen niin, että jokainen saa äänensä kuuluville ja että työpaikalla voidaan hyvin?

Työhyvinvointi ei ole työuupumuksen poissaoloa. Se on mm. työtyytyväisyyttä, koettua työn imua ja työhön sitoutumista. Yrityksessä, jossa työtyytyväisyys on korkea ja jossa koetaan työn imua ja työhön sitoutumista, voidaan hyvin. Sellaisessa yrityksessä sairaspoissaolot vähenevät, tuotto-odotus nousee ja sellaisessa yrityksessä halutaan pysyä.

Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä voidaan lisätä. Sairaspoissaoloja voidaan vähentää.
Työntekijöiden työssä jaksamista voidaan kasvattaa ja henkisiä hyvinvointitaitoja oppia. Yrityksen vuorovaikutuskulttuuria ja ristiriitatilanteiden käsittelytaitoja voidaan kehittää.

RATKAISUKESKEISTÄ YKSILÖ- JA RYHMÄTYÖNOHJAUSTA 

 

Kuplia tarjoaa ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuvia yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita, joilla kaikkia edellä mainittuja osatekijöitä voidaan työyhteisössä nostaa esiin ja niissä kehittyä.  Kuplian työotteessa yhdistyvät työohjauksellinen ja terapeuttinen näkökulma. Kuplian toiminnassa korostuvat tavoitteellisuus, asiakaslähtöisyys ja myönteisyys. Työskentely perustuu yksilön heikkouksien sijaan hänen vahvuuksiinsa, ongelmien sijaan ratkaisuihin.

Vaikka keskipisteenä on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, elämän muiden osa-alueiden tarkastelu avaa uusia näkökulmia työhyvinvointiin. Erityisen tärkeää on tarkastella mm. työn ja arjen yhteensovittamista sekä kehittää yksilön jokapäiväistä kykyä palautua työn rasituksista.

Kuplia tarjoaa yrityksen tarpeista riippuen sekä yksilö- että ryhmätapaamisia, joissa työhyvinvoinnin osatekijöitä tarkastellaan voimavaranäkökulmasta  käsin luottamuksellisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Tapaamiset voidaan järjestää joko yrityksen omissa tiloissa, tai Whereby- njmisen nettisovelluksen välityksellä. Sovellus vaatii toimiakseen Crome- selaimen, mutta ei vaadi teknistä osaamista tai ohjelman lataamista koneelle. Riittää, että seuraa lähettämääni linkkiä.

Kuplialta voi myös ostaa palveluita yksittäisille työntekijöille maksusitoumuksella.

 

 

TYÖHYVINVOINTILUENNOT

 

Kuplia tarjoaa yrityksen tarpeisiin räätälöityjä luentoja mm. ratkaisukeskeisistä menetelmistä, työhyvinvoinnista ja mielen itsehoitotaidoista. Moni työ on muuttunut fyysisestä suorituksesta psyykkiseksi suoritukseksi. Moni työ onkin nykyisin tunnetyötä. Siksi Kuplian luennoilla käsitellään myös mm. tunnetaitoja ja niiden vaikutuksia työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin, ristiriitatilanteista selviytymiseen sekä kritiikin antamiseen ja vastaanottamiseen.

Yhtä tärkeää kuin yrityksen sisäinen vuorovaikutuskulttuuri on hyvien vuorovaikutussuhteiden luominen asiakkaisiin. Miten selvitään, jos vastassa onkin haastava asiakas?

Luennot ovat kestoltaan 60- 90 minuuttia.  Luennot toimivat hyvin joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai henkilökunnan yksilö- ja ryhmätapaamisten tukena.

 

KUPLIA TULEE NOPEASTI PAIKALLE

 

Työstressiä esiintyy silloin, kun yksilöön kohdistuvat vaatimukset ylittävät hänen voimavaransa. Seurauksena saattaa olla mm. työtehon laskua, työuupumusta ja masennusta. Älä anna asioiden mennä niin pitkälle. Kutsu Kuplia ajoissa paikalle!

Luodaan yhdessä työympäristö, jossa työtyytyväisyys on korkea, jossa koetaan työn imua ja jossa kaikki voivat paremmin. Sellainen työyhteisö, jossa työtä kohtaan koetaan positiivisia tunteita, työlle omistaudutaan ja jossa koetaan halua ponnistella vastoinkäymisistä huolimatta. Luodaan yhdessä työympäristö, joka kykenee paremmin vastaamaan työntekijöiden työtä koskeviin odotuksiin ja tarpeisiin. Sellainen työympäristö, jossa työtyytyväisyys, työhyvinvointi ja luovuus kuplivat!

Sekä tutkitun tiedon että kokemukseni valossa uskon, että kun työskentely perustuu yksilön heikkouksien sijaan hänen vahvuuksiinsa, ongelmien sijaan ratkaisuihin, ehkäistään parhaiten työuupumusta ja lisätään työhyvinvointia. Ratkaisukeskeinen voimavaranäkökulma edistää tehokkaasti työhön sitoutumista, työtyytyväisyyttä ja koettua työn imua. Voimavaroihin keskittyvä näkökulma nostaa esiin huomaamattomaksi jääneitä onnistumisen kokemuksia, jotka esiin tultuaan lisäävät työssä viihtymistä ja vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista niin työssä kuin sen ulkopuolella.

Jokainen yritys on omanlaisensa. Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa. Kuulisin mielelläni, miten Kuplia voi auttaa juuri teidän yritystänne!

 

Lue lisää ajatuksiani työtyytyväisyydestä ja työssä jaksamisesta blogistani:

Mikä työssäsi on hauskaa ja työtyytyväisyyttä lisäävää

 

Share This