Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterin pitäjä
  Kuplia
  Y-tunnus 1627563-1
  Osoite: Sörnäisten rantatie 33 C, 00500 Helsinki
  sähköposti: katri@kuplia.fi
  puhelin: +358 50 517 5170

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Katri Paavolainen, sähköposti: katri@kuplia.fi, puhelin: +358 50 517 5170
Rekisterin nimi: Kuplia asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

2.1. Henkilön suostumuksen on oltava dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen. Kuplia käsittelee asiakkaan henkilötietoja sähköpostilla. Slotti- sovelluksen sekä puhelimen ja sosiaalisen median kautta saatujen viestien kautta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön.

2.2 Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, koskee tilausten, kutsuvarausten tai arvontojen kautta saatuja henkilötietoja. Kuplia käsittelee asiakkaan henkilötietoja myös osto- ja myyntisopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä. Sopimus Kuplian ja asiakkaan välille syntyy, kun asiakas ostaa suoraan Kuplialta tuotteita tai muulla tavalla syntyneen sopimuksen kautta.

2.3 Lakisääteinen velvoite.

Kuplia käsittelee asiakkaan henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi tai luovuttaessaan tietoja viranomaisille.

3. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

Kuplian oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Kuplia käsittelee asiakkaan tietoja esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja tuotteiden myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Kuplia on arvioinut tietosuojalainsäädännön ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla, että asiakkaan etu, perusoikeudet tai vapaus eivät syrjäytä tätä Kuplian oikeutta käsitellä asiakkaan henkilötietoja tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Asiakas voi halutessasi käyttää tämän selosteen kohdissa kuvattuja oikeuksia, mikäli haluaa vastustaa tai rajoittaa Kuplian suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja palveluiden kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tilauksia koskevat tiedot tallentuvat verkkokauppaan.

Mihinkään sähköiseen palveluun eivät tallennu asiakkaan muut henkilökohtaiset tiedot, esim. tapaamisen syy. Kuplia ei myöskään merkitse käyntejä Kanta- palveluun. Istunnoista terapeutti tekee muistiinpanot paperille, jossa on asiakkaan etunimi ja sukunimen alkukirjain. Muistiinpanoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ne tuhotaan asiakkuuden päätyttyä.

Muut rekisterinpitäjän luomat rekistereiden tiedot säilytetään, kunnes ne eivät ole enää liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tai asiakas on lähettänyt pyynnön poistaa tietonsa rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuplia saa rekisteriin tallennettavat tiedot asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Slotti- sovelluksesta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai viranomaisten pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Share This