TUKEA TEINILLE

 

 

Uusille teiniasiakkaille ei ole tällä hetkellä valitettavasti tilaa!

 

AIKUISTUVA NUORI TARVITSEE USEIN APUA
 

Joskus käy niin, että opintie nousee pystyyn. Koulu ei suju, opiskeleminen ei maistu. Koulussa ja kotona voi esiintyä rajatonta käyttäytymistä ja sääntöjen uhmaamista. Saattaa jopa tuntua, kuin yhteys nuoreen olisi katkennut. Ongelmien kasaantuessa voi käydä myös niin, että nuoren koulunkäynti keskeytyy ja hän jää kotiin.

JOS NUOREN KANSSA ON HAASTEITA, ÄLÄ ODOTA!

On sama, onko nuorella jokin erityinen diagnoosi tai ei. Täsmäopen luokse pääsee ilman lähetettä ja jonoa. Kuplia tarjoaa täsmäapua niin oppimisen kuin käyttäytymisenkin haasteisiin. Täsmäope tarjoaa nuorelle sekä pedagogista- että psykososiaalista tukea juuri siinä määrin, kuin kulloinkin on tarpeellista. Koko perhe on tervetullut Kuplian vastaanotolle keskustelemaan siitä, miten perheen vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää ja miten ristiriitatilanteita voidaan oppia hoitamaan rakentavasti. Kuplian Täsmäope antaa kokonaisvaltaista tukea, jolla nuorta ja vanhempia autetaan löytämään omat voimavarat ja selviytymismallit.

Kuplian lähestymistapa on asiakkaan asiantuntijuutta  kunnioittava, perheen voimantunteen palauttava. Psykososiaalisen tuen viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeisyys, pedagogista työtä ohjaa positiivisen pedagogiikan periaatteet. Täsmäopen kanssa opiskelijan voimavarat ja toiveikkuus lisääntyvät ja pystyvyysusko kasvaa, kun ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin. Täsmäopen kanssa on mahdollista saada uudestaan kiinni opinnoista ja löytää oman osaamisen ylärajat. Ne ovat usein paljon korkeammalla, kuin oppija uskoo!

 

 

TUKEA OPISKELUUN

Oppimisen haasteet ovat usein yhteydessä negatiivisiin tunteisiin ja haitallisiin uskomuksiin. Aikaisemmat epäonnistumiset ovat saattaneet laskea nuoren akateemista itsetuntoa niin paljon, että hän on katsonut viisammaaksi luovuttaa.

Täsmäopen kanssa opiskelija saa korjaavia kokemuksia. Sen lisäksi, että paikkaamme oppimisen aukkoja ja menemme opintiellä eteenpäin, avaamme haitallisia uskomuksia ja kokemuksia nostaen esiin nuoren piileviä voimavaroja ja vahvuuksia. Niitä löytyy jokaiselta nuorelta!

Oli heikon suoriutumisen syy mikä tahansa, akateemisia taitoja kehitetään yhdessä määrätietoisesti. Täsmäopen kanssa tehdään selkeitä, rajattuja ja tarpeen mukaan pilkottuja osatavoitteita. Kun edetään askeleittain, nuori pystyy hahmottamaan etenemistään ja positiivista kehitystään. Saavutuksia ja tähtihetkiä ei kalastella liikaa vaatimustasoa laskemalla. Täsmäopen kanssa kurkotetaan kohti oman osaamisen ylärajoja ja sitä kautta vahvistetaan sinnikkyyttä, periksiantamattomuutta ja itsesäätelytaitoja. Myönteiset tunteet ja kokemukset vahvistavat nuoren luottamusta siihen, että tulevaisuudessakin on mahdollista onnistua.

Hyvien oppimistulosten taustalla vaikuttavat monet ei- kognitiiviset tekijät, jotka ovat yhteydessä positiivisiin tunteisiin, ihmissuhteisiin, sitoutumiseen ja merkityksellisyyden kokemuksiin. Tärkeä osuus on myös ns. nuoren resilienssillä, eli taidoilla selvitä vastoinkäymisistä.  Näitä kaikkia taitoja on mahdollista oppia yhdessä Täsmäopen kanssa. Näiden taitojen avulla nuori tulee tietoiseksi omista kyvyistään ja hän oppii itse löytämään käytännönläheisiä välineitä omaan elämäänsä.

Mikäli nuori tarvitsee ainoastaan pedagogista tukea, tutustu myös sivuihimme, jossa kerromme lisää Kuplian opetuspalveluista.

 

TUKEA ELÄMÄNHALLINTAAN JA SOSIAALISIIN SUHTEISIIN

Kouluongelmat saattavat olla pitkäkestoisia, jo ala-asteella alkaneita. Ongelman jatkuva läsnäolo on saattanut saada nuoren suhtautumaan ongelmakeskeisesti niin itseensä kuin tilanteeseenkin. Tällainen näkökulma antaa voimaa ongelmille ja rajoittaa ratkaisumahdollisuuksia.

Ratkaisukeskeisellä työotteella toteutettavan psykososiaalisen tuen keskiössä on lisätä nuoren toiveikkuutta ja kykyä selvitä haastavista tilanteista. Täsmäopen kanssa keskitytään nuoren ja perheen vahvuuksiin, onnistumisiin ja voimavaroihin. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, ratkaisuihin keskittyen ja tulevaisuuteen suuntautuen.

Täsmäope ei kilpaile koulun tukitoimien kanssa, vaan täydentää niitä. Täsmäopen avulla nuori saa taitoja pärjätä yhä paremmin sekä luokkatovereiden että koulun aikuisten kanssa. Sosiaalisia tilanteita ja vastoinkäymisiä voidaan harjoitella käsittelemään myönteisellä ja voimauttavalla tavalla. Nuorella, jolla on epäonnistumisen kokemuksia, turhautumisen ja vihan tunteet saattavat nousta herkästi pintaan. Täsmäopen kanssa työskennellessä tilaa jää voimakkaidenkin tunteiden ilmaisulle.

TUKEA VANHEMMILLE

Vaikka nuori pyrkii irrottautumaan vanhemmistaan, on perheellä vielä merkittävä rooli nuoren elämässä. Vanhemmat ovat usein nuorelle tärkeitä ja vanhempiin kätkeytyy suuri voimavara.

Vanhempien kanssa työskennellessä tarkastelun kohteeksi nostetaan niin nuoren kuin perheenkin aikaisempien elämänvaiheiden selviämistä tukeneet rakenteet, onnistumiset ja suojaavat tekijät. Yhdessä voidaan pohtia vuorovaikutustilanteita ja sitä, miten niitä voisi kehittää. Täsmäope voi avata ratkaisukeskeisiä käsitteitä ja näkökulmia, joiden pohjalta vanhemmat itse päättävät, miten sovittavat ideat osaksi perheensä arkea.

Vastaanotolle voi tulla haluamallaan kokoonpanolla. Täsmäope voi tavata nuorta kahden kesken, koko perhettä yhdessä tai vanhempia erikseen. Myös perheen lemmikki on tervetullut  vastaanotolle mukaan.

Mikäli perhe asuu kaukana, tai vastaanotolle saapuminen tuntuu muuten hankalalta, voidaan tapaamiset järjestää myös netin välityksellä. Kuplia käyttää kätevää Appear.in- sovellusta, joka ei vaadi asiakkaalta muuta, kuin lähetetyn linkin avaamista. Sovellus toimii niin tietokoneella kuin kännykälläkin, mutta vaatii Crome- selaimen toimiakseen hyvin.

 

MILLOIN TÄSMÄOPEA TARVITAAN?

Murrosikä on monessa mielessä haavoittuvaa ja kipuilulle altista aikaa. Käyttäytymisen kontrollin painopisteen tulisi siirtyä kasvattajan vastuulta nuorelle itselleen, mutta mm. otsalohkojen kypsymisprosessista johtuen nuoruuteen kuuluu tietynlainen riskienotto, impulsiivisuus ja emootioiden vietäväksi joutuminen. Nuoruudessa muutoksen määrää voikin verrata vauhdiltaan ja moninaisuudeltaan varhaislapsuuden kehitystahtiin.

Nuoren kyky säädellä tunteitaan ja toimintaansa kehittyvät vähitellen. Voikin olla vaikeaa vetää rajaa sen välille, mikä on normaalia ikävaiheeseen kuuluvaa haastetta, mikä ei. Kriittisyys, ohimenevät auktoriteettiristiriidat, mustavalkoinen ajattelumaailma, irtiotto vanhemmista, rajojen kokeileminen ja ajoittainen regressio erityisesti tunnehallinnan ja käyttäytymisen tasolla ovat usein ikään kuuluvia ja siten ohimeneviä ilmiöitä. Nuoren terve aggressio on tahdonvoimaa ja sisua.

Vääränlainen aggressio taas on väkivaltaa, niin fyysistä kuin verbaalistakin. Konflikteja saattaa tulla opettajien ja koulun kanssa, mutta niiden ei pitäisi uhata kouluarvosanoja tai johtaa koulun keskeytymiseen. Huolestuttavaa on myös eristäytyminen, toistuvat raivokohtaukset, jatkuvat tappelut kaveripiirissä, rikokset, ilkivalta, masentunut mieliala, toistuva epäsosiaalinen käyttäytyminen, toimintakyvyn heikkeneminen, runsas koulupinnaus ja seksuaalinen holtittomuus. Terveeseen kehitykseen ei myöskään kuulu itsensä vahingoittaminen.

Nuori tarvitsee apua, jos hän ei pärjää joko itsensä tai ulkoisen maailman kanssa. Varhainen puuttuminen ja laaja-alainen lähestyminen ovat tärkeitä ongelmatilanteissa, sillä ongelmilla on tapana kasaantua.

Kuplia tarjoaa sekä pedagogista että psykososiaalista tukea! Kuplia tarjoaa kokonaisvaltaista tukea niin oppimisen kuin käyttäytymisenkin haasteisiin. Koko perhe on tervetullut vastaanotolle keskustelemaan siitä, miten perheen vuorovaikutussuhteita voidaan kehittää ja nuorta auttaa niin elämässä kuin opintielläkin eteenpäin.

 

Lue lisää aiheesta blogistani: Kun nuori jää pois koulusta.

KOKO PERHETTÄ TUKIEN, VOIMAVAROIHIN JA VAHVUUKSIIN KESKITTYEN.

                SILLÄ SE MIHIN KESKITYMME, KASVAA!

Share This